Public
Authored by Kent Lion

Thuận lợi của các hình thức vay vốn nhanh

Thuận lợi của các hình thức vay vốn nhanh

Hiện nay với thị trường mở rộng vậy nên nhu cầu kinh doanh hòa nhập vào thị trường ngày càng phát triển mạnh. Nhưng một nguồn vốn để kinh doanh là không nhỏ, đồng thời kinh doanh trong một lĩnh vực nào đó cần xoay vốn nhanh. Do đó những người này rất cần những hình thức vay vốn nhanh như Cho vay tiêu dùng theo hình thức không cần thế chấp hay cho vay tiền nhanh trong ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những hình thức vay vốn này.

Việc vay vốn sẽ là điều cần thiết đầu tiên cho ai muốn kinh doanh nhưng còn lo ngại về thiếu vốn. Và vay tiền nhanh trong ngày sẽ trở nên cần thiết mọi lúc mọi nơi. Do nhu cầu thị trường và biết được nhu cầu kinh doanh mở rộng mà ngày nay các ngân hàng luôn trú trọng sự dễ dàng cho các hình thức này. Việc người dân vay với mục đích tiêu dùng là sinh hoạt cá nhân nên ngân hàng còn mở rộng hình thức cho cay tiêu dùng cá nhân lãi suất thấp. Hiện nay tất cả các ngân hàng như Vietcombank, Viettinbank, Sacombank,.. đều có các hình thức vay nhanh này. Do đó việc để vay tiền nhanh trong ngày đều rất thuận lợi và dễ dàng.

Vậy ngoài hình thức vay tiền nhanh trong ngày thì với mục đích vay không phải là kinh doanh thì gọi là vay tiêu dùng. Ở đây có vay tiêu dùng theo hình thức không cần thế chấp hay vay tiêu dùng cá nhân lãi suất thấp. Vậy đặc điểm của Ho tro vay tien nhanh trong ngay là gì?

· Hạn mức cho vay tối đa lên tới 10 tháng lương, không quá 500 triệu đồng.

· Thời gian cho vay tối đa lên đến 48 tháng

· Số tiền trả hàng tháng bằng nhau, trong đó lãi theo dư nợ giảm dần.

· Thủ tục cho vay đơn giản, lãi suất cạnh tranh và thời gian phê duyệt nhanh chóng.

· Đối tượng khách hàng:

· KH là người Việt Nam

· Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại địa bàn kinh doanh của VPBank

· Thời gian công tác tối thiểu:

· Dưới 25 tuổi 3 tháng chính thức tại đơn vị hiện tại và 1 năm kinh nghiệm làm việc (không yêu cầu phải ở đơn vị hiện tại)

· Từ 25 tuổi trở lên: 3 tháng chính thức tại đơn vị hiện tại

· Độ tuổi từ 22 đến 55 ( đối với nữ) và đến 60 ( đối với nam).

· Thu nhập sau thuế từ 4,5 triệu đồng/ tháng

Điều khoản và điều kiện dành cho KH vay tiêu dùng tín chấp cá nhân, áp dụng quy trình kí trước hợp đồng tín dụng

· Điều khoản & điều kiện về sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và vay tiêu dùng cá nhân, áp dụng quy trình kí trước hợp đồng tín dụng, dành cho KH thông thường.

· Điều khoản & điều kiện về sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và vay tiêu dùng cá nhân, áp dụng quy trình kí trước hợp đồng tín dụng dành cho CBNV VPBank và các công ty thành viên.

Với hình thức Cho Vay Tiêu Dùng Cá Nhân Lãi Suất Thấp tạo điều kiện thuận lợi cho người kinh doanh trong nhu cầu xoay vốn thì bên cạnh đó các hình thức vay tiêu dùng theo hình thức không cần thế chấp và vay tiêu dùng cá nhân lãi suất thấp lại mang đến những thuận lợi lớn cho người tiêu dùng trong mục đích sinh hoạt.

53 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment